Recicla i Guanyaràs
PER QUÈ RECICLAR ÉS ESTALVIAR

Perquè reciclar és estalviar

Separar els residus a casa, a la feina, a l’escola,… ens fa guanyar a tots:

Una de les partides pressupostàries més grans d’un municipi és la de neteja viària i recollida i tractament de residus.

La ciutadania i les activitats econòmiques paguem taxes per cobrir aquests serveis, però actualment aquestes taxes no cobreixen el 100% del cost, i fins i tot encara hi ha municipis que no tenen taxa específica de residus i la recaptació es fa indirectament a través d’altres conceptes.

Gran part dels residus que generem no se separen correctament i acaben al contenidor gris, el de fracció resta o rebuig, però en realitat bona part d’ells són reciclables i es podrien aprofitar si en féssim una bona separació a casa i acabessin a la fracció corresponent de recollida selectiva.

Hi ha encara molt marge de millora per a les fraccions de paper/cartró i vidre, però el cas més dramàtic és el dels envasos i la matèria orgànica, amb l’agreujant en aquest darrer cas que la matèria orgànica (restes de menjar, restes de jardineria, fracció vegetal tova, etc.) suposa un percentatge de la brossa que generem superior al 40%.

Tampoc hem d’oblidar els residus que els nous temps tecnològics han fet créixer exponencialment, com els RAEEs (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), que encara es separen en origen per a una correcta gestió (a les deixalleries o establiments comercials) en un baix percentatge, acabant la gran majoria en la resta o rebuig. O el tèxtil, una tipologia de residu imparable empentat per una indústria de la moda low cost que implica baixa durabilitat i renovació ràpida.
Els camions de recollida transporten diàriament la fracció resta a la planta de valorització del Maresme, a Mataró. El tractament dels milers de tones de residus que entren a la planta costa milers d’euros als municipis anualment. Per una banda, s’ha de pagar el cost d’entrada per al correcte tractament d’aquests residus i, per altra banda, un cànon que estableix l’Agència de Residus de Catalunya. Aquest cànon és un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i de recuperació material dels residus, de tal manera que amb el que es recapta es contribueix al finançament parcial del cost que comporta per als municipis la recollida selectiva, principalment de la matèria orgànica.

Per canviar aquesta situació, i d’acord amb les directives de la Unió Europea, l’Agència de Residus de Catalunya, ha establert per a l’any 2020 l’obligació dels municipis d’arribar a una recollida selectiva d’un 60% dels residus. Per aconseguir-ho, ha establert un augment progressiu del cànon per aquells residus que no s’han pogut reciclar, de forma que els municipis que no recullin selectivament una part important dels residus, seran penalitzats mitjançant el pagament d’un cànon cada cop més alt.

En resum, si separem els residus, aconseguirem augmentar els nivells de recollida selectiva, reciclarem més, i reduirem les tones que acaben a la planta de valorització i, per tant, no només aconseguirem que el cost del tractament dels residus no augmenti, sinó que es reduiran les taxes que paguem.

I en un futur proper, el que fem cadascun de nosaltres amb els nostres residus a casa implicarà que així sigui el que hem de pagar, podent estalviar-nos uns bons diners.

Separant els nostres residus a casa guanyem tots: guanya el medi ambient i també cada cop més la nostra butxaca!!

Sabies que…?

Actualment el tractament d’una tona de fracció resta a la planta de valorització de Mataró té un cost de 63,66 euros, i en canvi el tractament d’una tona neta (sense impropis) de matèria orgànica té un cost final de 35,00 euros, de forma que cada tona de matèria orgànica dipositada incorrectament amb la fracció resta suposa un sobrecost de tractament de 28,67 euros.
I que una tona de paper/cartró separada correctament en el contenidor blau té un valor en forma d’ingrés de 102,60 euros, o que una tona d’envasos plàstics de xampú o neteja té un valor en forma d’ingrés de 258,41 euros, i que en canvi aquests mateixos materials barrejats en la fracció resta tenen un cost de 63,66 euros.